Quý hồ anh có lòng thương,
Em có lòng đợi như rương khoá rồi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975