Quê anh ngày tám tháng ba,
Quay vào làm rọ, quay ra đan lờ.
Nhờ trời mưa thuận, gió hoà,
Lờ, rọ bán được, cảnh nhà thêm vui.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)