Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)