Phụng hoàng đậu nhánh mù u,
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn!.