- Phụ mẫu sơ sanh, hãy để người định,
Trong việc vợ chồng, phải chờ lịnh mẹ cha.
- Đợi lịnh mẹ cha, anh đây cũng biết vậy,
Nhưng em phải hứa chắc một lời, anh sẽ cậy mai dong.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004