Phụ mẫu bên anh cũng như phụ mẫu bên nàng,
Lẽ thường anh cũng phải tạc đá bia vàng để thờ chung.


Khảo dị:
Phụ mẫu thiếp cũng như phụ mẫu chàng,
Hai
bên phụ mẫu tạc bốn chữ vàng thờ chung.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004