Phận gái bến nước mười hai,
Gặp nơi trong đục may ai nấy nhờ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975