Phải duyên em nhất định theo,
Nào ai có quản khó nghèo chi đâu.
Đời này ai muốn chuốc lấy thảm sầu,
Cầu dừa mà vững nhịp, còn bằng vạn cầu Bông Miêu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004