Phải chi trời khiến em gần,
Sớm trưa hái tảo, bẻ tần em dâng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975