Phải chi sông cái có cầu,
Em qua em giải cơn sầu cho anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975