Phượng hoàng lẻ bạn sầu tư,
Em đây lẻ bạn cũng như phượng hoàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975