Phú quý sinh lễ nghĩa.


Phú quý là giàu có sang trọng. Lễ nghĩa là những điều ăn ở hợp với nền nếp đạo đức do thánh hiền nêu ra. Phú quý sinh lễ nghĩa là giàu sang đẻ ra lễ nghĩa. Ý nói người ta có giàu sang thì mới ăn ở theo đúng lễ nghĩa được, nghèo hèn thì dù biết rõ thế nào là lễ nghĩa, cũng không thể theo, vì thiếu điều kiện. Ý nghĩa câu này cũng na ná ý nghĩa những câu: “Có tiền khôn như mài mại, không tiền dại như đòng đong”, “Cái khó bó cái khôn”, “Bụng tỉnh mình gầy”.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953