Phù thuỷ, thầy bói, lái trâu,
Nghe ba anh ấy đầu lâu không còn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)