Phá đền rồi lại làm đền,
Nào ai cướp nước, tranh quyền chi ai!
Rồng chầu ngoài Huế, ngựa tế Đồng Nai,
Nước sông trong sao lại chảy hoài?
Thương người xa xứ lạc loài đến đây.


Nguyễn Ánh sau khi lên làm vua đã phá huỷ một số đền đài, di tích cũ và bắt nhân dân đi phu xây dựng cung điện mới nên đã bị nhân dân ca thán.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)