Nuôi con mới biết sự tình,
Thảm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004