Non cao cũng có đường trèo,
Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)