No mất ngon, giận mất khôn.


Khi người ta đã no bụng rồi thì ăn cái gì cũng không thấy ngon. Khi người ta tức giận thì nói năng hành động nhiều điều liều lĩnh mất cả sự khôn ngoan lúc thường. Đại ý câu này khuyên người ta không nên giận dữ vì giận dữ làm người ta mất trí khôn.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953