Nhuệ giang nước chảy quanh co,
Nào ai xuôi ngược con đò em đưa.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002