Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước thì thương nhau cùng.


Có nơi còn chép thêm các câu sau:
Phu thê trong nghĩa tương phùng,
Chăn loan gối quế rấp lòng chờ ai.
Tấm đá hoa ghi tạc để đời.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)