Những người phinh phính mặt mo,
Chân đi chữ bát, ai cho không thèm.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009