Những người con mắt lá răm,
Lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)