Những lời mình nói với ta,
Sông sâu hoá cạn, đường xa hoá gần.
Ai ngờ ra dạ lần khân,
Sông cạn lại thẳm, đường gần lại xa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)