Những là lên miếu xuống nghè,
Để tôi đánh trúc, đánh tre về trồng.
Tưởng rằng nên vợ, nên chồng,
Nào ngờ nói thế mà không có gì.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)