Nhờ ơn cô bác giúp lời,
Chị em giúp của, ông trời định đôi.