Nhớ xưa thứ sáu đời Hùng,
Giặc Ân sang chiếm cả vùng Vũ Ninh.
Chúng nó có Thạch Linh thần tướng,
Dạ hung tàn chúng nướng dân đen.
Vua Hùng sai sứ một phen,
Về làng Phù Đổng thuộc miền Tiên Du.
Thánh sai gọi sứ vua vào báo:
Họp thợ rào rèn nấu ngựa, roi.
Ngựa, roi, áo sắt đúc rồi,
Ra oai một trận tơi bời giặc Ân.
Công Thánh đã cứu dân, cứu nước,
Con cúc cung đứng trước đền vàng.
Lòng thành chén rượu, tuần nhang,
Cầu xin rộng lượng Thánh ban phúc lành.


Bài ca dao này là câu hát của phường Ải Lao, do người làng Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện ở hội Gióng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002