Nhớ lời giao hẹn khi chiều,
Dầu mưa sa, chớp rạch cũng liều mà đi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)