Nhớ khi gánh nặng anh chờ,
Qua cầu anh đợi, bây giờ em quên.


Khảo dị:
Nào khi gánh nặng em chờ,
Qua truông em đợi, bây giờ phụ em.
Nào khi gánh nặng anh chờ,
Mỏi vai anh đỡ, bây giờ nghe ai?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009