Nhớ em anh gửi chút tình,
Trăng non chếch bóng dọi hình đôi ta.
Chiều chiều đứng mé đường xa,
Trông dương nhớ biển, trông hoa nhớ người.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006