Thân thế trăm năm một cuộc cờ,
Tao phùng dễ mấy hội mây mưa.
Mặt đường quan tái người đi lại,
Đầu ngựa tang bồng kẻ đón đưa.
Ngán phận bềnh bồng như chểnh mảng,
Quen mùi chung đỉnh những say sưa.
Trách thay con Tạo ghen chi nữa,
Nỡ để duyên kia những đợi chờ.


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929