Nhớ ai nhớ mãi, nhớ hoài,
Nhớ người tráng sĩ gươm mài dưới trăng.


Bài này ca ngợi Cao Thắng, một vị tướng của Phan Đình Phùng.

Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)