Nhịn miệng tiếp khách đường xa,
Cũng bằng gửi của chồng ta ăn đường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)