Nhịn miệng qua ngày, ăn vay mắc nợ


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005