Nhất đái Nhị hà thiên cổ nguyệt,
Ngọn đông lưu xoay mấy cuộc tang thương;
Ngẩn ngơ thay người hoài cổ tư hương,
Xem thành thị lại trông miền thôn ổ.
Hiu gió mát lạc hà cô lộ,
Chợt tin đưa thu thuỷ tràng thiên;
Nhất thanh châu địch cựu sơn xuyên,
Cảnh sao khéo tính tình chi lắm bấy.
Thuyền ai chất bên ghềnh tựa lá,
Gió đưa duyên một chiếc ngư ông;
Khác chi Xích Bích anh hùng,
Mơ màng phong nguyệt lạnh lùng như xưa!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nhị hà là tên cũ của sông Hồng.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928