Nhắn người ở tận chốn xa,
Gió trăng là bạn, bướm hoa là tình.
Bao giờ duyên ta bén với duyên mình,
Cầm bằng câu đối dán đình ngày xuân.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006