Cháu chào chú Phạm Tuân
Chú bay vào vũ trụ
Có qua bờ sông Ngân
Mượn sao Gàu về nhé
Đồng ta lúa đương cần!

Nếu chú gặp Thần Nông
Nhớ nói giùm: bà cháu
Vẫn kể chuyện về ông
Khom lưng, ông đương cấy
Ruộng trên trời… phải không?

À, chú ơi! Quên mất
Đàn vịt vàng sông Ngân
Bắt về mấy con nhé
Làm giống cho cháu chăn.


Bài thơ sử dụng trong SGK Tiếng Việt 2 giai đoạn 1990-2003 với tên tác giả Trần Hồng, chưa rõ là ai.

Nguồn: SGK Tiếng Việt 2, tập 2, NXB Giáo dục, 2002