Nhật Tân có một cây đào,
Mảnh bom giặc Mỹ xuyên vào giữa thân.
Cây đau, cây vẫn lớn dần,
Hẹn ngày bẻ một cành xuân nở đều.
Tặng anh pháo thủ thương yêu,
Mừng anh chiến thắng nở nhiều hơn hoa.


Bài ca dao này viết về thời kỳ chống Mỹ ở Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002