Một bát nước công đức,
Theo duyên hoá cõi đời.
Đuốc hồng soi vằng vặc,
Bóng lặn, nắng đỉnh đồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.