Nhất thì bộ Lại, bộ Binh,
Nhì thì bộ Hộ, bộ Hình cũng xong.
Thứ ba thì đến bộ Công,
Nhược bằng bộ Lễ, lậy ông xin về.


Xưa làm quan bộ Lại, bộ Binh có điều kiện bóc lột nhân dân hơn các bộ Hộ, bộ Hình, v. v… nên bọn quan lại đều không muốn bổ nhiệm vào bộ Lễ.

Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970