Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)