Nhất ngon là mía Lam Điền,
Trai khôn kẻ Tó, gái hiền Từ Trung.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002