Nhất cao là núi Tản Viên,
Nhất lịch nhất sắc là tiên trên đời.
Cố nhân tìm cố nhân chơi,
Sao cố nhân chẳng nhớ lời cố nhân!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002