Nhất đẹp là gái làng Cầu,
Khéo ăn khéo mặc, khéo hầu mẹ cha.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004