Như anh có muốn gần em,
Mâm trầu hũ rượu khá đem tới nhà.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975