Nhìn lên: máy bạc trời xanh,
Nhìn xuống dòng nước: thấy anh loã lồ!
Ai cho tôi mượn cái bồ,
Tôi úp anh lại bây giờ được không?
Kẻo đây cảnh đẹp người đông,
Trông anh chán lắm thà trông cái bồ!
Anh ơi! Tôi gắng công chờ,
Anh mặc xong quần lót, tôi mới mở cái bồ cho anh ra!


Bài ca dao này phê phán nếp sống chưa văn minh những năm sau giải phóng thủ đô.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002