Nhân vô thập toàn.


Người không ai hoàn toàn cả mười phần, ý nói người ta ai cũng có nết tốt nết xấu, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Ta không nên dựa vào câu này để tự tha thứ cho những lỗi lầm, những khuyết điểm mình còn mắc. Trái lại nên công nhận câu này là đúng, để tự nhận rằng dù thông minh, tài trí đến bực nào ta cũng chưa thể hoàn toàn được, ta vẫn cần phải sửa chữa những lỗi lầm, những khuyết điểm của ta, ta vẫn cần nghe những lời phê bình hay răn bảo của người khác. Cổ nhân nêu câu này là nhằm mục đích sửa chữa cho người ta đến chỗ hoàn toàn, chớ không cốt để cho người ta một ngày một xấu thêm, một ngày một thêm khuyết điểm.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953