Nhân hiền tại mạo.


Nhân là người. Mạo là dung mạo, tức nét mặt. Nhân hiền tại mạo là người hiền hậu, tử tế thì hiện ra nét mặt. Tinh thần người ta lộ ra nét mặt, muốn biết người hiền hay ác, cứ nhìn nét mặt là đủ. Người tướng mạo gian ác, dù dùng lời nói khéo, dáng điệu nhũn cũng không thể che mắt thiên hạ được. Tuy nhiên, ta cũng chớ nên quá tin ở tướng mạo bên ngoài. Thường thường thì khôn ngoan dồn ra nét mặt, con lợn có béo thì lòng mới ngon. Những cũng có người ngoài mặt coi hiền hành, tử tế mà trong lòng thì độc địa thâm trầm cho nên có câu “Mặt sứa gan lim” và câu “Tướng diện bất như tướng tâm” nghĩa là xem tướng mặt không bằng xem bụng dạ.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953