Nhác trông tấm áo vá vai,
Thầy mẹ anh vá hay tài vá nên?
Nhác trông tấm áo có duyên,
Miệng cười hoa nở, càng nhìn càng ưa.
Áo anh, em mặc cũng vừa,
Ông Tơ bà Nguyệt khéo lừa đôi ta.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004