Nhác trông ngỡ tượng tô vàng,
Nhìn lâu mới biết chẫu chàng trời mưa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970