Nhà thương vô có, ra không,
Chị đi kiếm chồng ra bãi tha ma.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)