Nhà tôi có dãy vườn hoa,
Có ba dãy nhãn, có ba dãy vườn,
Dù anh đi sớm, về trưa,
Sao anh chẳng nghĩ dẫy dừa nhà tôi.
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên ai anh buồn.
Anh buồn, anh lại đi buôn.
Còn tiền lấy vợ, anh buồn làm chi?


Khảo dị:
Nhà tôi có dãy vườn hoa,
Có ba dãy nhãn, có ba dãy dừa.
Dù anh đi sớm, về trưa,
Sao anh chẳng nghỉ dãy dừa nhà tôi.
Sao anh chẳng đứng, chẳng ngồi,
Hay là anh phải duyên tôi anh buồn.
Anh buồn, anh lại đi buôn,
tiền lấy vợ, thôi buồn làm chi.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975